Kem dưỡng da & Serum khác

Kem dưỡng da & Serum khác - Tất cả sản phẩm Kem dưỡng da & Serum khác chính hãng, giá rẻ, mới nhất tháng 07/2024. Giao hàng toàn quốc, thu tiền tại nhà (COD), bảo hành chính hãng. Đổi trả hàng nếu không hài lòng.
1.666 sản phẩm
Trang 1/35

[{"content": ["\r\nTrong cu\u1ed9c s\u1ed1ng h\u00e0ng ng\u00e0y, c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u y\u1ebfu t\u1ed1 m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng t\u00e1c \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ebfn l\u00e0n da c\u1ee7a b\u1ea1n. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, m\u1ed9t s\u1ed1 th\u00f3i quen x\u1ea5u nh\u01b0 ng\u1ee7 mu\u1ed9n, kh\u00f4ng t\u1ea9y trang tr\u01b0\u1edbc khi ng\u1ee7 c\u0169ng d\u1eabn \u0111\u1ebfn nh\u1eefng t\u1ed5n th\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ebfn da. Ch\u00ednh v\u00ec v\u1eady, d\u01b0\u1ee1ng da l\u00e0 qu\u00e1 tr\u00ecnh h\u1ebft s\u1ee9c quan tr\u1ecdng \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c h\u1ed3i v\u00e0 gi\u00fap t\u00e1i t\u1ea1o l\u00e0n da t\u1ed5n th\u01b0\u01a1ng m\u1ed9t c\u00e1ch an to\u00e0n. Serum l\u00e0 m\u1ed9t lo\u1ea1i tinh ch\u1ea5t c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng cung c\u1ea5p \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 d\u01b0\u1ee1ng ch\u1ea5t c\u1ea7n thi\u1ebft cho l\u00e0n da c\u1ee7a ch\u00fang ta. \r\n

Ch\u1ecdn mua serum theo nhu c\u1ea7u

\r\n- Ch\u1ed1ng l\u00e3o h\u00f3a da: Serum ch\u1ed1ng l\u00e3o h\u00f3a da th\u01b0\u1eddng thi\u00ean v\u1ec1 kh\u1ea3 n\u0103ng t\u00e1i t\u1ea1o c\u1ee7a da, c\u1ea3i thi\u1ec7n v\u00e0 l\u00e0m m\u1edd nh\u1eefng v\u1ebft nh\u0103n. Acid hyaluronic hydrat ho\u1eb7c retinol l\u00e0 nh\u1eefng ho\u1ea1t ch\u1ea5t s\u1ebd b\u1ea3o v\u1ec7 da kh\u1ecfi c\u00e1c t\u00e1c \u0111\u1ed9ng t\u1eeb m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng, t\u0103ng c\u01b0\u1eddng kh\u1ea3 n\u0103ng t\u00e1i t\u1ea1o c\u1ee7a l\u00e0n da.\r\n- L\u00e0m tr\u1eafng da: \u0110\u1ec3 ch\u1ecdn cho m\u00ecnh m\u1ed9t serum d\u01b0\u1ee1ng tr\u1eafng t\u1ed1t, h\u00e3y ch\u1ecdn cho m\u00ecnh lo\u1ea1i serum c\u00f3 chi\u1ebft xu\u1ea5t t\u1ebf b\u00e0o g\u1ed1c Citrus v\u1edbi t\u00ednh ch\u1ed1ng oxy h\u00f3a m\u1ea1nh m\u1ebd, th\u00edch h\u1ee3p cho nh\u1eefng c\u00f4 n\u00e0ng n\u0103ng \u0111\u1ed9ng v\u00e0 th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean ph\u1ea3i ti\u1ebfp x\u00fac \u00e1nh n\u1eafng m\u1eb7t tr\u1eddi. Lo\u1ea1i n\u00e0y l\u00e0 serum cho da kh\u00f4.\r\n- Tr\u1ecb m\u1ee5n: V\u1edbi nh\u1eefng c\u00f4 n\u00e0ng da nh\u1ea1y c\u1ea3m do m\u1ee5n. C\u00e1c lo\u1ea1i serum tr\u1ecb m\u1ee5n t\u1eeb thi\u00ean nhi\u00ean, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 tinh d\u1ea7u tr\u00e0m tr\u00e0 ch\u00ednh l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u00e0nh cho n\u00e0ng b\u1edfi t\u00ednh d\u1ecbu nh\u1eb9 v\u00e0 kh\u1ea3 n\u0103ng k\u00edch \u1ee9ng da th\u1ea5p.

\r\n

Serum d\u01b0\u1ee1ng da

\r\n- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m: Serum v\u1edbi c\u00e1c ph\u00e2n t\u1eed c\u1ef1c nh\u1ecf s\u1ebd th\u1ea9m th\u1ea5u nhanh v\u00e0o da trong v\u00f2ng 1 ph\u00fat, kh\u00f4ng g\u00e2y nh\u1eddn r\u00edt, kh\u00f4ng b\u00edt t\u1eafc l\u1ed7 ch\u00e2n l\u00f4ng, mang l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c s\u1ea3ng kho\u00e1i khi s\u1eed d\u1ee5ng. Serum \u0111\u01b0\u01a1\u0323c \u01b0a du\u0300ng da\u0300nh cho mo\u0323i loa\u0323i da k\u00ea\u0309 ca\u0309 da nha\u0323y ca\u0309m cu\u0309a ca\u0301c chi\u0323 em phu\u0323 n\u01b0\u0303 giu\u0301p chi\u0323 em l\u00e2\u0301y la\u0323i \u0111\u01b0\u01a1\u0323c la\u0300n da khoe\u0309 ma\u0323nh, \u0111\u00e2\u0300y s\u01b0\u0301c s\u00f4\u0301ng.\r\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: L\u00e0 tinh ch\u1ea5t d\u01b0\u1ee1ng da cao c\u1ea5p \u0111\u00f3ng vai tr\u00f2 \"\u0111\u00e1nh th\u1ee9c\" l\u00e0n da, \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng ngay sau b\u01b0\u1edbc l\u00e0m s\u1ea1ch v\u00e0 tr\u01b0\u1edbc c\u00e1c b\u01b0\u1edbc d\u01b0\u1ee1ng da kh\u00e1c nh\u1eb1m t\u1ea1o m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng ho\u00e0n h\u1ea3o \u0111\u1ec3 c\u00e1c d\u01b0\u1ee1ng ch\u1ea5t trong nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u0103m s\u00f3c da d\u1ec5 d\u00e0ng th\u1ea5m s\u00e2u v\u00e0o da v\u00e0 \u0111em l\u1ea1i hi\u1ec7u qu\u1ea3 cao nh\u1ea5t. S\u1ea3n ph\u1ea9m mang l\u1ea1i li\u1ec7u ph\u00e1p ch\u0103m s\u00f3c da to\u00e0n di\u1ec7n, gi\u00fap c\u1ea3i thi\u1ec7n hi\u1ec7u qu\u1ea3 nh\u1eefng d\u1ea5u hi\u1ec7u tu\u1ed5i t\u00e1c, ch\u1ed1ng l\u00e3o h\u00f3a, t\u0103ng c\u01b0\u1eddng t\u00ednh \u0111\u00e0n h\u1ed3i cho da s\u0103n ch\u1eafc, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi duy tr\u00ec h\u00e0m l\u01b0\u1ee3ng d\u01b0\u1ee1ng \u1ea9m th\u00edch h\u1ee3p cho da lu\u00f4n m\u1ecbn m\u00e0ng. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ee9a h\u00e0m l\u01b0\u1ee3ng d\u01b0\u1ee1ng ch\u1ea5t cao c\u1ea5p c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng ti\u1ebfp c\u1eadn s\u00e2u v\u00e0o c\u00e1c t\u1ea7ng l\u1edbp da, gi\u00fap ph\u1ee5c h\u1ed3i th\u01b0\u01a1ng t\u1ed5n, \u0111\u1ee9t g\u00e3y trong c\u1ea5u tr\u00fac, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi kh\u00f4i ph\u1ee5c t\u1ebf b\u00e0o da suy y\u1ebfu, gi\u00fap mang l\u1ea1i v\u1ebb t\u01b0\u01a1i m\u1edbi m\u1ed7i ng\u00e0y cho l\u00e0n da ng\u01b0\u1eddi ph\u1ee5 n\u1eef.

\r\n

Mua serum t\u1ea1i MyPham360.Com

\r\nCh\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ea1i MyPham360.Com s\u1ebd kh\u00f4ng l\u00e0m kh\u00e1ch h\u00e0ng th\u1ea5t v\u1ecdng v\u00e0 h\u01a1n th\u1ebf, kh\u00e1ch h\u00e0ng s\u1ebd v\u00f4 c\u00f9ng h\u00e0i l\u00f2ng khi ch\u1ecdn MyPham360.Com l\u00e0 n\u01a1i tin c\u1eady \u0111\u1ec3 mua s\u1ea3n ph\u1ea9m cho m\u00ecnh v\u00ec nh\u1eefng ch\u00ednh s\u00e1ch \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn c\u00f9ng d\u1ecbch v\u1ee5 giao h\u00e0ng v\u00e0 thanh to\u00e1n t\u1eadn nh\u00e0 c\u1ee7a MyPham360.Com. Th\u1eadt ti\u1ec7n l\u1ee3i ph\u1ea3i kh\u00f4ng. C\u00f2n ch\u1ea7n ch\u1edd g\u00ec m\u00e0 kh\u00f4ng truy c\u1eadp v\u00e0o MyPham360.Com ngay th\u00f4i n\u00e0o.

\r\n"], "heading": "SERUM \u2013 TINH T\u00daY CHO L\u00c0N DA"}]

Xu hướng Kem dưỡng da & Serum khác